Blog > Komentarze do wpisu
Dzieje Apostolskie - roz.1

Dzieje Apostolskie - rozdział 1


Dz.Ap. 1:1-26
1. Pierwszą księgę, Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku
2. Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę;
3. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym.
4. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie;
5. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.
6. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi?
7. Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił,
8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.
9. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu.
10. I gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich
11. I rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba.
12. Wtedy powrócili do Jerozolimy z Góry, zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat.
13. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota, i Juda Jakubowy.
14. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi jego.
15. A w owych dniach stanął Piotr wśród braci - a było tam zebrane grono około stu dwudziestu osób i rzekł:
16. Mężowie bracia! Musiało się wypełnić Pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa;
17. Bo został on zaliczony do naszego grona i miał udział w tej służbie.
18. On to za otrzymaną zapłatę za nieprawość nabył pole, a upadłszy, pękł na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego.
19. I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, tak że nazwano owo pole w ich własnym języku Akeldama, to jest Pole Krwi.
20. Napisano bowiem w księdze Psalmów: Niech siedziba jego stanie się pusta I niech nikt nie mieszka w niej oraz: A urząd jego niech weźmie inny.
21. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami,
22. Począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania.
23. I wskazali dwóch: Józefa, zwanego Barnabą, którego też nazywano Justem, i Macieja.
24. Potem modlili się tymi słowy: Ty Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego obrałeś,
25. Aby zajął miejsce w tej służbie i w posłannictwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść na miejsce swoje.
26. I dali im losy; a los padł na Macieja, i został dołączony do grona jedenastu apostołów.

Pytania:

1.Jaki okres obejmuje księga i czego dotyczy?
  Obejmują okres około 30 lat
  (od narodzin kościoła do uwięzienia Pawła w Rzymie.)
  Opisują głównie dzieje apostoła Piotra i Pawła,
  ale tak naprawdę dotyczą działania
  Ducha Świętego.
  Opisują przekroczenie przez kościół narodowych granic Izraela

2.Kto był autorem Dziejów Apostolskich?
   Łukasz: drogi przyjaciel i lekarz Pawła - Jedyny autor
   Nowego testamentu niebędący żydem.
   Pochodził z Antiochii lub Filippi.
   Sam uczestniczył w wielu opisywanych przez siebie wydarzeniach.

3.W jakim celu Dzieje Apostolskie zostały napisane?
   Aby zapoznać Teofila z faktami dotyczącymi chrześcijaństwa.
   Kładł nacisk na opisywanie głoszenia Dobrej Nowiny poganom,
   którzy chętnie jej słuchali w odróżnieniu od żydów.
   Wyjaśniał też podłoże niepokojów i zamieszek
   towarzyszących temu (szemranie żydów lub podejrzane interesy).
   Często opisuje jak władze rzymskie oczyszczały
   chrześcijan i chroniły ich przed atakami tłumu.

4.Kiedy powstała ta księga?
   Po 70 roku naszej ery, bo korzysta z Ew. Marka (65 r.n.e.-70 r.n.e.)
   i zawiera aluzje do szczegółów oblężenia Jerozolimy (70 r.n.e.).
   Jednak świadomie została zakończona w czasach wcześniejszych.

Pytania do rozważenia:

1. Dlaczego uczniowie byli zgromadzeni w jednym miejscu?
2. Czy my dzisiaj powinniśmy być zgromadzeni w jednym miejscu?
3. Czy uczniowie mieli właściwe oczekiwania?
4. Jakie oczekiwania w stosunku do doczesnego życia powinni mieć
chrześcijanie?
5. Jaki miał być cel zesłania Ducha Świętego?
6. Czy Ten cel został już dzisiaj osiągnięty?
7. Co oznacza termin jednomyślna modlitwa?
8. Czy wybór nowego apostoła był wyłącznie losowy?
9. Czy my dzisiaj możemy używać losowych wyborów?
10. Czy zgromadzenie 120 osób „na piętrze” można nazwać pierwszym
     kościołem?
11. Kto wchodził w jego skład?
12. Jakie jego cechy miały zapewnić lub już zapewniały mu siłę rozwoju?
wtorek, 23 czerwca 2009, pogodzinach1

Polecane wpisy

  • Dzieje Apostolskie – roz.6

    Dzieje Apostolskie – rozdział 6 Dz.Ap. 6:1-15 1. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów przeciwko żydom, ze zan

  • Dzieje Apostolskie – roz.5

    Dzieje Apostolskie – roz.5 Dz.Ap. 5:1-42 1. A pewien mąż, imieniem Ananiasz, ze swoją żoną Safirą, sprzedał posiadłość 2. I za wiedzą żony zachował dla si

  • Dzieje Apostolskie – roz.4

    Dzieje Apostolskie – rozdział 4 Dz.Ap. 4:1-37 1. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze, 2. Obu