Blog > Komentarze do wpisu
Dzieje Apostolskie – roz.4
Dzieje Apostolskie – rozdział 4

Dz.Ap. 4:1-37
1. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze,
2. Oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie;
3. Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia; był już bowiem wieczór.
4. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około pięciu tysięcy.
5. A następnego dnia zebrali się w Jerozolimie ich przełożeni i starsi, i uczeni w Piśmie
6. Oraz Annasz, arcykapłan, i Kaifasz, i Jan, i Aleksander, i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego.
7. I postawiwszy ich pośrodku, pytali się: Jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście?
8. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich: Przełożeni ludu i starsi!
9. Jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi
choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony,
10. To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu
Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych;
dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami.
11. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym.
12. I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego
ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
13. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się; poznali ich też, że byli z Jezusem;
14. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli co odpowiedzieć.
15. Kazali im tedy opuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą,
16. Mówiąc: Cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy,
że dokonali oczywistego cudu, i nie możemy temu zaprzeczyć;
17. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili.
18. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa.
19. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli: Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać
aniżeli Boga, sami osądźcie;
20. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy.
21. A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać, a to ze względu na
lud; wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało;
22. Bo człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, miał ponad czterdzieści lat.
23. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi.
24. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył
niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest,
25. Któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami ojca naszego Dawida, sługi twego: Czemu wzburzyły się narody, A ludy myślały o próżnych rzeczach?
26. Powstali królowie ziemscy i ksiąŜęta zebrali się społem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi jego.
27. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi twemu, Jezusowi,
którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi,
28. Aby uczynić wszystko, co twoja ręka i twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało.
29. A teraz, Panie, spójrz na pogróŜki ich i dozwól sługom twoim, aby głosili z całą odwagą Słowo twoje,
30. Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna twego, Jezusa.
31. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali
wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże.
32. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.
33. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich.
34. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię
albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży
35. I kładli u stóp apostołów; i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba.
36. I tak, Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada Syn Pocieszenia, lewita, rodem z Cypru,
37. Sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów.

Pytania do rozważenia:

1. Czy wykształcenie i studia teologiczne mogą zastąpić moc Ducha Świętego?
(Dz.Ap. 4:13)
2. Czy są one potrzebne?
3. Czy dziś mamy coś „pokazowego” czemu ludzie nie mogą zaprzeczyć?
(Dz.Ap. 4:16)
4. Czy dzisiaj coś zmieniło się jeśli chodzi o głoszenie słowa? (Dz.Ap. 4:19)
5. O co prosili uczniowie w modlitwie i w jaki sposób ta modlitwa została
wysłuchana? (Dz.Ap. 4:29-31)
6. Czy dzisiaj możemy prosić Boga aby napełniał nas swoim Duchem? JeŜeli tak to po co?
eplEsthEsan (forma podstawowa: pletho ): napełniać, wypełniać do końca. W zasadzie tyko Łukasz
używa tego słowa w N.T. w swojej Ewangelii i Dziejach Ap. (Łk. 1:23, Łk. 2:6, Łk. 2:21, Łk. 2:22, Łk.
4:28, Łk. 5:26, Łk. 6:11, Dz.Ap. 2:4, Dz.Ap. 3:10, Dz.Ap. 4:31, Dz.Ap. 5:17, Dz.Ap. 13:45) w odniesieniu do różnych rzeczy (Ducha Św., złości, gniewu, szaleństwa). W tym sensie moŜna tłumaczyć to słowo jako: „być pod wpływem”
poniedziałek, 06 lipca 2009, pogodzinach1

Polecane wpisy

  • Dzieje Apostolskie – roz.6

    Dzieje Apostolskie – rozdział 6 Dz.Ap. 6:1-15 1. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów przeciwko żydom, ze zan

  • Dzieje Apostolskie - roz.2

    Dzieje Apostolskie – rozdział 2 Dz.Ap. 2:1-47 1. A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. 2. I powstał nagle z nieba sz

  • Dzieje Apostolskie - roz.1

    Dzieje Apostolskie - rozdział 1 Dz.Ap. 1:1-26 1. Pierwszą księgę, Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku 2. Aż do dnia,